Одржана радионица "Увoд у упрaвљaњe jaвним финaнсиjaмa"

Radionica Uvod u upravljanje javnim finansijama koja se održava u Banjoj Luci

 Ревизорски извјештаји
 
23.04.2014

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

 
17.04.2014

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње

 
10.04.2014

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености
Скретање пажње

 
09.04.2014

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње

 
01.04.2014

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
Новости
 
23.04.2014

Након вишемјесечног рада, окончана је финансијска ревизија у ЈП ''Жељезнице Републике Српске'' а.д. (ЈП ЖРС) Предмет ревизије били су финансијски извјештаји овог јавног предузећа за пословну 2012. годину, те оцјена усклађености пословања ревидираног предузећа са битним системским законима. Претходна
 
21.03.2014

У Бaњoj Луци je у пeриoду oд 17. дo 21. мaртa oдржaнa рaдиoницa пoд нaзивoм ''Увoд у упрaвљaњe jaвним  финaнсиjaмa'', кojу je Глaвнa службa зa рeвизиjу jaвнoг сeктoрa Рeпубликe Српскe oргaнизoвaлa у сaрaдњи сa Цeнтрoм зa изврснoст у финaнсиjaмa
 
17.03.2014

Четворочлана делегација Главне службе за ревизију боравила је 13. и 14. марта у дводневној званичној радној посјети Рачунском суду Републике Словеније, тијелу које се налази у улози врховне ревизорске институције задужене за провођење ревизије финансијских извјештаја, ревизије усклађености - правилности