Међународна антикорупцијска Љетња академија “Пракса у сусрет науци”

                          IМеђународна антикорупцијска Љетња академија “Пракса у сусрет науци”

 Ревизорски извјештаји
 
21.07.2014

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње

 
17.07.2014

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње

 
16.07.2014

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње

 
15.07.2014

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње

 
14.07.2014

Активности и мјере надлежних институција нису резултирале повећањем наплате доприноса. Наплата у апсолутном износу има опадајући тренд, као и релативна наплата у односу на пријављене доприносе.
Постојеће мјере и активности за побољшање наплате доприноса не дају очекиване резултате, односно не обезбјеђују повећање наплате и смањење дуговања по основу доприноса.

 
Новости
 
17.07.2014

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је била један од учесника IACA Љетње академије 2014. године. То је стандардизован програм Међународне антикорупцијске академије (IACA), који је одржан од 3. до 12. јула у Лаксенбургу, Аустрија. IACA Љетња академија
 
24.06.2014

Делегација састављена од представника врховних ревизорских институција (ВРИ) у Босни и Херцеговини учествовала је у раду IX Конгреса Европске организације врховних ревизорских институција (EUROSAI) који се одржао од 16. до 19. јуна 2014. године у Хагу, у Холандији.
 
16.06.2014

Глaвнa службa зa рeвизиjу jaвнoг сeктoрa Рeпубликe Српскe oштрo oсуђуje изjaвe пojeдиних прeдстaвникa oргaнa зa прoвoђeњe зaкoнa у Рeпублици Српскoj кoje сe, с врeмeнa нa вриjeмe, дajу у вeзи сa нaчинoм и рeзултaтимa рaдa Глaвнe службe зa рeвизиjу. Пoтпунo je