Задаци

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске, врши годишњу ревизију јавних рачуна свих министарстава, судова и других органа Владе, органа општина, јавних фондова и других јавних институција. Функција главног ревизора укључује и ревизију предузећа, компанија и организација које су дјелимично или потпуно у државном власништву или се финансирају из буџета. То подразумијева ревизију рачуна око 950 клијената. Главни ревизор извјештава Народну скупштину:

  • да ли су рачуни испостављени у складу са важећим законима и да ли су намјенски кориштени, 
  • да ли годишњи обрачуни одржавају тачан и истинит приказ пословања и стања на крају године,
  • о ефикасности и успјешности којом су организације користиле средства у обављању својих функција.