Организација

Организациона шема

Наше задатке обављамо кроз рад четири сектора и два одјелења. То су:

  • Кабинет Главног ревизора,
  • Сектор за финансијску ревизију, 
  • Сектор за ревизију учинка,
  • Сектор за информационе технологије,
  • Одјељење за правну и административну подршку,
  • Одјељење за планирање, развој и контролу квалитета.


Тренутно запошљавамо 67 pадника.

Сектор за финансијску ревизију

Сектор за финансијску ревизију врши: ревизију финансијских извјештаја и усклађености пословања корисника прихода буџета Републике Српске, буџетских и ванбуџетских фондова, ревизију финансијских извјештаја и усклађености пословања општина и градова, те ревизију финансијских извјештаја и усклађености пословања јавних предузећа и других правних лица и агенција које је основала Влада Републике Српске и која има директан или индиректан власнички удио.

Ревизије финансијских извјештаја врше се према годишњем плану за ревизију који доноси Главни ревизор.

Главна служба за ревизију Републике Српске врши посебне ревизије на захтјев Народне скупштине или скупштинског одбора надлежног за ревизију, те на захтјев Владе Републике Српске уколико постоји сагласност скупштинског одбора надлежног за ревизију.

Ревизори су обавезни да поштују Кодекс понашања запослених у Главној служби ревизије јавног сектора Републике Српске који је 08.04.2014. године усвојио Главни ревизор.

Ревизија се обавља кроз рад ревизијских тимова и у складу са ИНТОСАИ Ревизијским стандардима које је 05.01.2001. године усвојио Кординациони одбор за ревизију јавних институција Босне и Херцеговине.

Сектор за ревизију учинка

Ревизија учинка подразумијева ревизију економичности, ефективности и ефикасности са којима институције јавног сектора Републике Српске управљају и користе своје ресурсе у извршавању основних функција. Ревизија учинка може се проводити као испитивање комплетне институције јавног сектора или као испитивање једног дијела институције јавног сектора у смислу утврђивања економичности, ефикасности и ефективности.

Ревизија учинка проводи се на основу годишњег плана ревизије имплементацијом одређених ревизијских поступака и процедура кроз предстудију и кроз главну студију.

Сектор за информационе технологије

У сектору за информационе технологије обављају се послови планирања, развоја и примјене ИТ као подршке раду Главне службе за ревизију, послови ревизије компјутеризованих информационих система клијената и подршка примјени компјутерских алата и техника.

Одјељење за правну и административну подршку

У одјељењу за правну и административну подршку обављају се послови правне и административне подршке текућем функционисању Главне службе за ревизију, укључујући и правну подршку процесима финансијске ревизије и ревизије учинка а чине га три одсјека:

  • Одсјек за опште и кадровске послове,
  • Одсјек за планске, рачуноводствене и финансијске послове и
  • Одсјек за правну подршку ревизорским активностима и процесима.


Одјељење за планирање, развој и контролу квалитета

Одјељење за планирање, развој и процјену квалитета обухвата сљедеће послове: стратешко и годишње планирање финансијске ревизије и ревизије учинка; развој и унапређење методологије финансијске ревизије и ревизије учинка; планирање обука запослених и процјену квалитета ревизије (финансијске и ревизије учинка), у складу са Водичем за контролу квалитета.