Историјат

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске основана је Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске који је ступио на снагу 23. јула 1999. године. Законом су, између осталог, утврђени начин избора и опозива главног ревизора и замјеника главног ревизора, дјелокруг рада и финансирање службе. Мандат главног ревизора и замјеника главног ревизора утврђен је на период од 5 година без права поновног избора а именовала их је Народна скупштина Републике Српске. Утврђен је дјелокруг рада службе. То је ревизија јавних рачуна владе, министарстава, јединица локалне самоуправе као и широк спектар других јавних институција и организација и извјештавање о тачности приказа пословања у финансијским извјештајима, усклађености активности са легислативом и регулативом као и економичности, ефикасности и ефективности рада. Утврђено је да се средства за Главну службу за ревизију обезбјеђују у Буџету Републике Српске.

У октобру 2000. године Народна скупштина Републике Српске изабрала је за главног ревизора Бошка Чеку, дипломираног економисту. Први ревизорски извјештај објављен је у мају 2001. године. У априлу 2003. године Народна скупштина Републике Српске изабрала за замјеника главног ревизора Душана Иличића, дипломираног економисту.

У периоду 2001-2005. година Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске проводила је финансијске ревизије.

У новембру 2005. године Народна скупштина Републике Српске донијела је нови Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске. Новим законом мандат главног ревизора и замјеника главног ревизора повећан је на 7 година без права поновног избора и детаљније је утврђен начин управљања и организације службе. Овим законом актуелном главном ревизору и замјенику главног ревизора мандат је продужен за додатних 7 година. У 2005. години Главна служба за ревизију почела је да спроводи ревизију учинка. Први извјештај ревизије учинка објављен је у 2007. години. То је, уједно, био и први извјештај ревизије учинка у Босни и Херцеговини.