Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 30.09.2019. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - октобар 2019.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1159

   Општина Кнежево 401.9 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 16.08.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске 1.4 MB Објављен:
Више 16.08.2019

Проведена ревизија је показала да се централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске у претходном периоду није управљало у складу са принципима економичности, ефикасности и ефективности, што је имало утицај на остваривање основних принципа здравствене заштите у Републици Српској.
Централизоване јавне набавке у здравству Републике Српске се проводе у условима непостојања адекватних претпоставки правне, организационе и управљачке природе, неусклађеног и неповезаног процеса планирања, неблаговременог покретања, недовољно постигнуте конкуренције и успјешности поступака централизованих јавних набавки, а што се одразило на снабдијевање јавних здравствених установа лијековима и медицинским средствима.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   Управљање средствима посебних намјена за шуме 1.3 MB Објављен:
Више 16.08.2019

Ревизија учинка је показала да надлежне институције нису оствариле потребан и могући ниво ефикасности у управљању средствима посебних намјена за шуме.
У складу са одлукама о усвајању буџета Републике Српске, за финансирање послова и активности у области шумарства користио се дио прикупљених средстава посебних намјена за шуме. Нејасан и некомплетан стратешки, плански и регулаторни оквир, изостанак јасних и на дугорочном основу утврђених приоритета и критеријума за расподјелу средстава посебних намјена за шуме, неадекватано праћење, надзор и извјештавање о њиховом утрошку су утицали на ефикасност у управљању овим средствима.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом 1.8 MB Објављен:
Више 16.08.2019

У области професионалне рехабилитације и запошљавања лица са инвалидитетом није успостављен ефикасан систем који би резултирао повећаном запосленошћу лица са инвалидитетом.
Испитивања ревизије су показала да послодавци из јавног сектора, нису чинили довољно на извршавању законске обавезе у запошљавању лица са инвалидитетом ни у успостављању потребних евиденција у ту сврху. У управљању расположивим средствима подстицања запошљавања лица са инвалидитетом није остварена адекватна структура облика подстицања која би осигурала повећање запослености лица са инвалидитетом и пораст квоте изнад законом дефинисаног минимума. Капацитети Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида нису усмјерени на активности повећања запослености лица с инвалидитетом, посебно у јавном сектору, него највећим дијелом на одржање постојећег, недовољно високог, нивоа запослености у приватном сектору.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   ЈУ Завод за запошљавање РС 478.5 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 09.07.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   ЈУ Студентски центар "Никола Тесла" Бања Лука 447.0 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 04.07.2019

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС 465.6 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 21.06.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   ЈУ Воде Српске Бијељина 522.3 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 14.06.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   ЈУ Средњошколски дом Бања Лука 408.9 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 12.06.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту РС 433.3 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 04.06.2019

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.


|<   <<   страна 3 од 116   >>   >|