Ревизорски извјештаји
 
16.08.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
16.08.2019

Проведена ревизија је показала да се централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске у претходном периоду није управљало у складу са принципима економичности, ефикасности и ефективности, што је имало утицај на остваривање основних принципа здравствене заштите у Републици Српској.
Централизоване јавне набавке у здравству Републике Српске се проводе у условима непостојања адекватних претпоставки правне, организационе и управљачке природе, неусклађеног и неповезаног процеса планирања, неблаговременог покретања, недовољно постигнуте конкуренције и успјешности поступака централизованих јавних набавки, а што се одразило на снабдијевање јавних здравствених установа лијековима и медицинским средствима.

 
16.08.2019

Ревизија учинка је показала да надлежне институције нису оствариле потребан и могући ниво ефикасности у управљању средствима посебних намјена за шуме.
У складу са одлукама о усвајању буџета Републике Српске, за финансирање послова и активности у области шумарства користио се дио прикупљених средстава посебних намјена за шуме. Нејасан и некомплетан стратешки, плански и регулаторни оквир, изостанак јасних и на дугорочном основу утврђених приоритета и критеријума за расподјелу средстава посебних намјена за шуме, неадекватано праћење, надзор и извјештавање о њиховом утрошку су утицали на ефикасност у управљању овим средствима.


Новости
 
16.08.2019
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Управљање средствима посебних намјена за шуме". Сврха ревизије јесте давање одговора на питање да ли се средствима посебних намјена за шуме управља ефикасно, односно да се
 
16.08.2019
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом''. Основни циљ ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојећи ниво ангажованих ресурса за намјене рехабилитације и
 
30.04.2019
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања''. Сврха ове ревизије је да испита да ли дјеца без родитељског старања имају адекватан ниво збрињавања и заштите. Налази ове