XXIII Конгрес Међународне организације врховних ревизијских институција (INCOSAI)1
1